Thai Defense Minister to PM Hun Sen: Cambodia-Thai Border Enjoy Peace